Herrefrokost

1894Herrefrokosten afholdes for første gang om tirsdagen i et telt på ringriderpladsen, kl. 10.00. 
Rytteroptoget startede kl. 13.00.
Der var 70 deltagere og taffelmusik ved 25 musikere.
1895Herrefrokosten, tirsdag kl. 9,30 i ”Festhallen” – telt. Pris pr. kuvert 1,50 mark.
1897Herrefrokosten startede om tirsdagen kl. 9,00.
Første gang der blev overrakt 10 års medaljer. 15 fik medalje.
Herrerne blev fremover dekoreret med medaljer under Herrefrokosten.
1901Frokosten varede til kl. 12.00. Derefter spillede Bataljonsorkesteret en middagsserenade for Formand Georg
 Hansen i anledning af hans fødselsdag.
1903Herrefrokosten flyttede til mandag kl. 10.30.
1905 – 1907Herrefrokosten startede om mandagen kl. 10.00. Rytterne bedes møde i Rytterdragt.
1907Der blev uddelt medaljer. 15 herrer fik 10 års medalje og 11 fik 20 års medalje.
1908Herrefrokosten startede om mandagen kl. 11.15.
Den sidste fest på den gamle plads.
1909 – 1964Festhallen – Ringriderhallen, som giver plads til 660 personer, er forsynet med podium, buffet, åben hal og andre
indretninger. Den er sat i forbindelse med et tårn, som det frivillige brandværn benyttede til øvelser.
Bygningen kostede rigelig 35.000 mark.
1909Herrefrokosten startede om mandagen kl. 11.30. Rytterne bedes møde i Rytterdragt.
Der blev holdt taler på dansk og tysk, mest på tysk.
1910Frokosten om mandagen afløstes af en festspisning, hvortil maden serveredes af hotelejer J. Wichmann,
 ”Zum Prinzen Heinrich”. Rytterne bedes møde i Rytterdragt.
1912Der blev uddelt medaljer. 31 herrer fik 10 års medalje, 3 fik 20 års medalje og 6 fik 25 års medalje.
1913Flere der havde meldt sig til frokosten trak sig i sidste øjeblik.
Stort set deltog ingen ”danske”. Der deltog heller ingen landmænd.
1914Den stadig ringere deltagelses i frokosten gav anledning til planer om at lade frokosten bortfalde.
1915 – 1920Ingen fest på grund af 1. Verdenskrig.
1921Herrefrokosten startede om mandagen kl. 11.30.
Frokosten indlededes med en tale for Kong Kristian den Tiende. Nifoldigt Hurra.
Der blev skudt salut efter hvert leve.
1924Frokosten indlededes med en tale for Kong Christian den X, og et nifoldigt leve for Majestæten, hvorefter hele
forsamlingen staaende afsang første vers af Kongesangen, akkompagneret af et 25 mands stort orkester
under musiker Ernst Hansens ledelse. Det forhøjede festligheden at hotelejer Hofmann Bang under sangen lod
affyre en regulær Kongesalut.
Amtmand Lundby talte og udbragte et leve for formand Viggo Jørgensen. Kraftige hurraraab og kanonsalut.
Sanghæfte ved frokosten:
     •     Mit Als – Jeg elsker de grønne Lunde – Om hundrede Aar er alting glemt.
1925En talerstrøm, der berettiger til frokostens ry:
     •     ”Nordeuropas største talerfest”.
1926Herrefrokosten startede om mandagen kl. 10.30.
Der var 42 taler og derefter blev der uddelt medaljer, for førstegang til Ringrider, som havde været med til
ringriderfrokosten i 25 år:
     •     Skomager Viggo Oggesen, Sønderborg.
     •     Cornelius Hansen.
     •     Købmand Busk.
     •     Gårdejer C. Møller, Humlehøj.
     •     Klyhn, Lavensby.
     •     Jørgen Lausen, Dyndved.
Der blev skudt salut efter hvert leve. Det morede folk særligt, da der blev skudt, både når der var anledning og
naar der ikke var det.
1927Herrefrokosten startede om mandagen kl. 11.30.
1928Der var 30 taler. Komiteen havde udsat 3 ægte Sølvpræmier for de tre bedste taler. 
Betingelsen var, at talen skulle være kort og morsom. Sølvpræmier blev tildelt:
     1. Købmand Jørgen Petersen, Guderup.
     2. Landsretssagfører Blom, Sønderborg.
     3. Rentier N. Kr. Nielsen, Miang.
1930Der blev affyret tre Kanonskud for hver tale. Udenforstående kunne kontrollere talerækkens antal, på denne måde.
1933Købmand R. Lorenzen Lundtofte (f. i Sønderborg) har skrevet en Sønderborg-Sang.
Sanghæfte ved frokosten:
     •     Mit Als – Jeg er en simpel Bondemand – Om hundrede Aar er alting glemt.
1934Restauratørkonflikt mellem Sønderborg amts beværterforening og tjenerforbundet.
Postmester Ræder kom bl. a. ind på følgende i sin tale:
     •     ”Visse ringridere red efter optoget om aftenen i trav eller endog i galop op gennem byen. 
           Det svarer ikke til god ryttermoral, og bør bekæmpes på det kraftigste”.
1935Restauratørkonflikten bragt ud af verden, således at alt ved Ringridningen vil foregå fuldstændig normalt.
1935 – 1937Sanghæfte ved frokosten:
     •     Mit Als – Sangen om Sønderborg – Om hundrede Aar er alting glemt.
1937Købmand Viggo Jørgensen bød straks velkommen til festen og udbragte kort efter et nifoldigt leve for Hans
Majestæt Kongen, med ni kanonskud og Kongesangen.
Borgmester H. Nielsen pointerede bl.a.:
     •     ”At byen med glæde stillede en garantisum på 5.000,- kr. til festens afholdelse. 
           Den var aldrig blevet effektiv paa grund af god økonomisering fra ledelsens side”.
1938Ingen fest på grund af mund- og klovsyge.
1939Der var usædvanlig stor tilslutning til Ringriderfrokosten i år.
Købmand I. H. Kock holdt tale for damerne.
Esbjerg Rideklubs damer deltog i Herrefrokosten og det var første gang i Ringriderfestens historie, at
damer var til stede ved denne lejlighed.
1940Ingen fest på grund af 2. Verdenskrig.
1941Vedtaget af hovedkomiteen:
     •     Damer som deltager i selve ringridningen, måtte komme til frokosten.
           Frokosten havde samlet et betydeligt større antal deltagere end tidligere, men til gengæld blev der ikke
           holdt så mange taler, som det ofte har været tilfælde, men det skyldes måske, at det traditionelle
           Kanonskud efter hver tale i år måtte stryges af programmet. Af den grund kunne byens øvrige beboere
           heller ikke rigtig følge med i frokosten udvikling.
Inden medaljeoverrækkelsen optrådt:
     •     Ringriderbabsen, Frk. Christel Oldenborg og
     •     ”De glada Svenskarna”.
1942Under frokosten var der forskellig underholdning:
     •     Først optrådte ”Landsbyen”s ”Wienna Girls” og
     •     Senere optrådte ”Sky og Kolja”.
1943 – 1945Ingen fest på grund af 2. Verdenskrig.
1946De traditionelle Kanonskud efter hver tale kunne igen ”affyres”.
1947Ringriderhallen er ved at blive fyldt med tørv, hallen må i år ikke anvendes.
Ringriderkomiteen har lejet Ridehuset, der under de 3 festdage blev omdannet til en stor moderne restauration,
under navnet ”Valencia”.
Ringriderfrokosten afholdes i ”Valencia” kl. 12.00.
Manden der skød kanonslag af under frokosten, blev såret.
1948Ringriderfrokosten afholdes i ”Valencia” kl. 11.40.
”Sønderborgmarchen” Komponeret af Jacob Jørgensen, blev spillet første gang.
Formand Viggo Jørgensen fik overrakt en meget smuk dirigentklokke.
Grosserer Chr. Christensen overrakte Formand Viggo Jørgensen en guldmedalje som bevis på den som bevis
på den indsat han i årenes løb har ydet i Ringridningens tjeneste.
Under frokosten var der underholdning:
     •     Holger Fællessanger Hansen, sang under en lille pause.
Efter pausen skulle overbetjent Chr. Christensen, Aarhus holde tale. Han sank pludselig om og kort efter afgik
han ved døden. Det gjorde naturligvis et meget stærkt indtryk på den store forsamling, der stille gik hver til sit.
Sanghæfte ved frokosten:
     •     Alssangen – Skuld gammel venskab rejn forgo – I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme – 
           Der er et Land, af Herren rigt begavet – Ringridersang.
1949Ringriderfrokosten afholdes i ”Valencia” kl. 11.30.
Under en pause underholdt den københavnske skuespiller ”10’ersen”.
1950Ringriderfrokosten blev igen afhold i Ringriderhallen, kl. 11,30.
Kirkeminister Frede Nielsen deltog i Herrefrokosten.
Saluteringen blev afbrudt midt under talerne, da en lastbil kørte over den elektriske ledning der førte ud fra
Formanden bord og ud til plænen.
1951Ringriderfrokosten blev afhold i Ringriderhallen, kl. 12,00.
Under frokosten var der underholdning af:
     •     Papirkunstneren Sturm, der gjorde megen lykke med sine elegante numre.
Inden man skiltes, sang man ”Vort selskabs skaal”.
1952Ringriderorksteret havde følgende solister:
     •     Operasanger Edi Lander.
     •     Regnekunstner Gerhard Mortensen, Saxkøbing.
     •     Musikalsk klovn Schumilevsky.
Pressefotograf Poul Jørgensen, København, foretog i går en række optagelser for ”Politikkens filmjournal”
ved Ringriderfrokosten.
De øvrige begivenheder er også blevet filmet.
1953For første gang i mange år holdtes så at sige kun de taler, der nødvendigvis må holdes ved en sådan lejlighed.
Der var 11 taler.
Frokosten var før Nordeuropas største talerfest med indtil 35 – 40 taler.
Musikdirektør H. Koefoed, Ringriderorkesteret, forlader Sønderborg.
1954Amtmand Refslund Thomsen fik overrakt foreningens Guldnål.
1955Komitemedlemmer gik rundt med lister og spurgte folk, de mødte på gade, om de ikke gerne ville med til frokost.
Det lykkedes at få samlet 200 mand.
Teltholder Arne V. Olsen, København, roste pladskomiteen. Arne nævnte bl.a., at Sønderborg Pigegarde er en
stor reklame for Sønderborg ud over hele landet.
1956Komponisten Jacob Jørgensen har komponeret en ny fejende march:
     •     ”Sønderborg Rytteri”. Ringriderorkestret spillede den nye march ved ringriderfrokosten for første gang.
           Marchen blev doneret Ringriderkomiteen.
Ringriderfrokosten blev kaldt:
     •     ”Den lille rigsdag”.
1958Der deltog 200 frokostgæster til 60 års jubilæet.
Der var 20 taler. ”Kanonen” svigtede ved en enkelt tale, grundet strømsvigt.
Alle frokostdeltagere og alle ringridere fik et særligt forsølvet jubilæumsemblem.
Om fremtidsønsker sagde formanden:
     •     ”At en regulering af pladsen og en nedrivning af den faldefærdige ringriderhal nu trænger sig på. 
           En ny idrætshal ved idrætshøjskolen løser ikke alle problemer”.
1959Fru Barbro Bomann, den svenske instruktrice af den film, der optages om ringridningen, deltog i
Herrefrokosten. Holdt en formfuldendt tale.
Under ringriderfrokosten var der publikumsafstemning blandt deltagerne, om at udpege den bedste ringridersang.
Komiteen havde udvalgt de tre bedste sange.
De tre sange var forfattet af:
     •     Faktor Nico Høegh, Sønderborg
     •     Gregor, Sjellerup
     •     Fuldmægtig Carlsen, Sønderborg
Det blev faktor Nico Høeghs sang der blev kåret til fremtidens ringridersang:
     •     Hør de gjaldende fanfarer.
Sangen synges på melodien ”Vi er børn af sol og sommer”.
1960Der var 13 taler.
1961Der var 11 taler.
1962Overrækkelsen af medaljer til rytter og komitemedlemmer blev flyttet fra slutningen til begyndelsen af begyndelsen
af frokosten. Det var et stor plus for frokosten.
1963Formand Chr. Jørgensen fik en smuk håndsmedet sølvkæde – anonym giver.
Kæden bærer de fire tidligere formænds navne og regeringsperioder.
Borgerforeningens formand H. E. Jensen, hyldede komiteformanden og navnlig dennes hest. Efter sin tale så man
pludselig et fornemt sæt seletøj glide i snoretræk ned fra loftet med en krans  af gulerødder.
Det var en gave til formanden fra Borgerforeningen.
Overraskende kom pludselig halvdelen af The Royal Fusiliers pibe- og trommekorps på scenen i hallen.
Formanden overrakte til den ældste aktive rytter, 70 årige Jørgen Matzen, Spang to guld tyvekroner – anonym
giver.
Den amerikanske generalkonsul Ryder, New York, deltog i frokosten.
1964Borgmester Anders Andersen takkede ringriderkomiteen for den flotte borgmesterkæde, som er skænket i
anledning af ringriderfesten 75 års bestående.
Tobakshandler P. Petersen hilste på frokosten eneste dame Annelise Kock.
Annelise Kock, Kegnæs, fik 10 års medalje som aktiv rytter.
1965Stadsarkitekten J. Juhler og ingeniør Sloth Møller, nedlagde den 16.juni 1965, forbud om at benytte ringriderhallen,
da taget var konstaterettæret med stærk risiko for at styrte ned.
Ringriderfrokosten blev nu afholdt i ringriderteltet ”Arena”.
Tamburkorpset fra det engelske The Royal Fusiliers var – sammen med taffel-orkesteret, ledet af P. Corsen,
med til at skabe den rette ringriderstemning.
1966Ny Ringriderhal:
     •     Herreekviperingshandler Hilmer Holm lod en hat gå rundt ved bordet. Der blev lagt 1.600,- kr. i den og
           runder selv op til 2.000- kr. Pengene blev tilstillet kommunen med en påmindelse om, at nu må der ske
           noget.
Direktør Otto Ewers hyldede i sin tale rytterne og deres trofasthed. Vi har, sagde han, 10 % flere ryttere i år end
sidste år. Det er især bemærkelsesværdig, når man tænker på, at hesteholdet stadig er på retur. I 1946 havde vi
her i landet 650.000 tænker på, at hesteholdet stadig er på retur. Der blev på særlig vis inviteret en turist med til
ringriderfrokosten i år. Der blev lagt en slagplan for udpegningen af den heldige i mylderet om søndagen.
Det engelske orkester The Royal Fusiliers spillede under frokosten.
1967Under frokosten optrådte nogle af de skotske gæster fra The Gordon Highlanders.
1968Der deltog godt 300 frokostgæster i ”Arena” teltet. Det var næsten flere end ”Arena” kunne rumme.
Et brud på ringridertraditioner. ”Krudtet var vådt”. Lige meget hvor hårdt Toastmaster Paul Larsen trykkede på
knappen (kanonen er el-styret) forblev kanonen tavs.
Det engelske orkester The Regimental Band of The 11th Hussars, havde festlige indslag under frokosten,
idet de bl. a. spillede på et tre meter langt horn og slutte af med at synge på dansk ”Vi vil há mere øl”.
1969Når alt var udsolgt og det var det med 350 deltagere, lukkes der for videre tilmelding.
Der deltog 342 frokostgæster.
The Kings Own Scottish Borderers Pips and Drums, havde festlige indslag under frokosten.
1970Der var købt et nyt stort telt som blev døbt ”Lansen” i fællesskab af komiteerne i Sønderborg – Åbenrå – Gråsten.
Samarbejdet om ”Lansen” ophørte i 2008.
Som noget nyt skulle, man skulle købe adgangskort på turistbureauet.
Samtlige 400 adgangskort til ringriderfrokosten blev revet væk den første dag.
Årsagen til adgangskort i år var, at mange der i fjor havde bestilt plads, måtte gå igen, fordi andre, der ikke havde
sørget for reservering, havde taget deres pladser.
Gallasløjfe i rødt og hvidt til ryttere og deltagere i herrefrokosten til og med 1976.
Formand Chr. Jørgensen overrakte en Æreslanse til garnisonen ved oberst Tillisch.
1971Onsdag, den 30. juni kl. 12.00 præcis, startede billetsalget til Herrefrokosten fra turistkontoret. De var kun
18 billetter tilbage næste morgen. Derfor gennemgik man bordopstillingen i ”Lansen” igen, der kunne blive plads
til 60 mere i alt 460.
Garnisonskommandant F. G. Tillisch havde taget, Forsvarsminister Knud Østergaard med til Herrefrokosten.
Jens Schmidt havde skrevet en sang og lavet en festavis til alle frokostdeltagerne.
1972Mandag, den 26. juni. To timer efter billetbestillingen åbnede på turistkontoret var 450 pladserne reserveret.
Evt. ikke afhentede billetter sælges fra næste mandag.
En halv time før Herrefrokosten underholder Zillertal orkestret foran ”Lansen”
1973Ringriderfesten i Sønderborg holdt 75 års rigriderfest.
Komitemedlemmer kan nu købe billetter til Ringriderfrokosten på “Stormødet”.
Tirsdag den 26. juni kl. 9.00 præcis, startede billetsalget til Herrefrokosten fra turistkontoret. 
Der var sat 550 billetter til salg.
Der deltog 650 frokostgæster.
Formand Peter Jessen, amtsringriderforeningen i Åbenrå og Ritmester Holger Kryhlmand, Ringriderforeningen
for Graasten og Omegn, overrakte komiteen i Sønderborg et fornemt ritmesterskjold i sterling sølv.
1974Mandag, den 1. juli startede billetsalget til Herrefrokosten fra turistkontoret.
Der kan kun købes to billetter af hver kunde og det oplyses, at man ikke modtager forudbestillinger. 
Der var sat 600 billet til salg. Der deltog 650 frokostgæster.
1975Der var en dame med til herrefrokosten. Hanne Risgård der var medarbejder ved Danmarks Radio i Aabenraa.
Hanne fik ikke lov til at sidde med ved bordet. Hanne lavede optagelse til regionalradioen.
1976Komitemedlemmer / Forridere kan nu kun købe 4 frokostbilletter.
Plads til 600 gæster. I 1976 var det sidste gang, der var Frokostbilletter, der kunne udbydes offentlig til salg.
(100 billetter). Årsagen er den, at komitemedlemmer / forrider – næsten 100 personer – som tak for deres indsats
får mulighed for at købe fire frokostbilletter. Dertil kommer, at giverne af ærespræmier også tilbydes en
frokostbillet – mod betaling naturligvis – de resterende frokostbiller bruger komiteen til inviterede gæster.
Der er indkøbt nyt højtaleranlæg til 40.000,- kr.
1977Alle billetterne til Herrefrokosten var væk på forhånd, ind billetterne skulle have været til offentligt salg.
Kurdirektør Robert Spuhler, Mölln, Tyskland, inviterede søndags- som tirsdagskongen med ledsager til et
forlænget weekendophold i Mölln, som afslutning på sin tale til Herrefrokosten.
1978Borgmester Lutz, Mölln, udsatte to præmier til Søndags- og Tirsdagskongen. Et weekendophold i Mölln med 
damer, under sin tale til Herrefrokosten.
1980Solistoptræden ved Knud Hovaldt og Ole Andersen.
Ved en udlejning i Vojens havde en af de kraftige efterårsstorme sønderrevet det Sønderjyske Ringriderteltet.
1981Tre engelske militærorkestre, 100 mand, underholdt.
Åbenrå, Gråsten og Sønderborg får nyt stort fælles Sønderjysk Ringridertelt, 100.000 kr., sponsoreret af
Sparekassen Sønderjylland.
Det nye Ringridertelt, der netop var afleveret til ringriderfesten i Åbenrå, blev røg misfarvet af svovldioxyd.
1982Fanebærer Chresten Blad, Majbøl, fik en æreslanse nr. 8.
1983Nordens største sauna blev ”Herrefrokost” kaldt i år, på grund af hedebølge, af stiftamtmand Ole Perch Nielsen.
1985Tre gardehusarer til hest, spillede en fanfare inde i Lasen.
1987Kronprins Frederik fik ikke tjenestefri fra Sønderborg Kasserne for at deltage i Herrefrokosten.
1988Der var lavet et anneks til Lansen for at få plads til 250 ekstra pladser.
Borgmester Alfred Krogh Petersen fortale sidst i sin tale til Aabenraa: I skal ikke blive glemt.
Alfred Krogh Petersen suttede med et hyldes vers, men da han nåede næstsidste vers:
Og selv om jorden slår revner, så kommer vi til næste år – afbrød et lyn strømmen til højtalerne.
Det fik amtsborgmester Kresten Philipsen til at sige:
I glemmer nok at strømmen kommer fra Aabenraa.
Den eneste taler uden for den officielle talerække var radioens programdirektør Hans Jørgen Skov, men det var
også fordi han er fra Nordborg.
1991Sønderborg drillede med Aabenraas lille skulptur, ved ringriderfrokosten i Aabenraa. “Rytterskulptur i ponyklassen”.
1992The Devonshire and Dorset Regiment – The 22nd Chesire Regiment – The Royal Scots Dragoon Guards –
Sønderborg Garden, underholdt i Lansen.
1993Alle mænd der skulle med til Herrefrokosten, som var over 70 år eller er synlig gangbesværlig, fik i år en ekstra
service. De kunne komme ind i teltet gennem en særlig indgang og før de andre frokostgæster.
Med de fire militærorkester, fik Herrefrokosten et formidabelt musikalsk løft.
1995Gangbesværede var velkommen til at møde kl. 11.30 ved indgangen til “Lansens” køkken. Der blev de modtaget
og vist ind i teltet, før der blev lukket op for alle andre frokostgæster.
1996Pladsreservering. Det er nu muligt at reservere plads til Ringriderfrokosten.
Lise-Lotte Lohmann underhold.
1999Pladsreservering. Der er ændret på pladsreservationen til Herrefrokosten. Pladsreservationen blev foretaget,
torsdag den 8. juli kl. 15.00 – 18.00 ved Turistbureauet. I år kunne den enkelte persen kun reservere for op til
24 personer. Udlevering af nummer til køen, skete kl. 09.30, da Turistbureauet åbnede.
2001Grundet meget stort pres på: “at stifte ærespræmier”, kan seniorkomiteen kun købe 3 billetter.
2002Grundet meget stort pres på: “at stifte ærespræmier”, kan seniorkomiteen kun købe 2 billetter.
Torben “Træsko” Pedersen fra Cirkusrevyen, blev “narret” af Leif Maibom, Sønderborg Revyen, til at give en
omgang til alle de 1188 gæsterne ved Herrefrokosten om mandagen, 29.700,- kr.
Knap 35 grads hede i Ringriderteltet.
2004Det store sønderjyske ringridertelt Lansen udvides med en teltbane mere.
Lansen tæt på at knække sammen. Skybrud over Sønderborg, natten til fredag havde tynget teltdugen langt ned
mod baren. Fredag formiddag opdagede en snarrådig vvs-mand vandet og fik vandet væk.
2005Pladsreservation til Herrefrokosten fra kl. 16.00 – 17.30 på Sønderborghus. Udlevering af kønummer kl. 09.00.
Det store sønderjyske ringridertelt Lansen udvides igen med en teltbane.
2007Det store sønderjyske ringridertelt Lansen erstattes af et større lejet telt.
2011Der var skåret ned på talerækken.  Der blev holdt 7 taler.
Særlig indslag. Chresten Speggers, Miang parodierede Prins Henrik. Prinsgemalen og den fulde vom faldt dog
helt igennem scenebrædderne.
2012Formand for Landbosyd, Gårdejer Mogens Dall fik trukket et par kameler ind i telter. Formand Peter Hansen og
ritmester Jes Andersen kom til kamels.
Oberstløjtnant Viggo Ravn, Sønderborg Kaserne, fortalte om om kvinder på sergentuddannelsen.
2013Formand Peter Hansen gav en omgang øl til alle 1.930 frokostgæster. Ca. 58.000 kr.
Gæstetaler Asger Reher – med rødder i Aabenraa – gennemførte sin tale på sønderjysk.
2014Orkesterindslagene under Herrefrokosten, var ikke så vellykket, da musikerne befandt sig ude ved teltdugen ,og
ikke blandt frokostdeltagerne.
2015Orkesterindslagene var igen tilbage blandt frokostdeltagerne, det var meget vellykket. Sopransanger Crystal
Benton fra Dutch Pipes and Drums, sang til det stemningsfyldte nummer Amazing Grace.
Jan Carlsen alias Lune Carlsen, populært kaldet “lunelarsen” underholdt med hans utallige imitationer af
Kim Larsen, til sidst under betalingen.   
2016 – 2017Jan Carlsen alias Lune Carlsen, populært kaldet “lunelarsen” underholdt med hans utallige imitationer af
Kim Larsen, til sidst under betalingen.
2018Musikalsk indslag: The Massed Bands of The Honourable Artillery, England – Tveit Union Musikkorps, Norge –
Aarhus Brass Band – Sønderborg Garden – Sønderborg Pibes and Drums. 
Jørgen Thorup underholdt med potpourri fra Shu Bi Dua, til sidst under betalingen.
2019Pladsreservation til Herrefrokosten var flyttet fra Brøggeriet til Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1.
Musikalsk indslag: The Massed Band of The Honourable Artillery – The Orchestra of 194 Pontoon Bridge
Regiment (Ukraine) – Guardsmen Representative Brass Wind Band (Bulgarien) – Århus Brass Band –
Sønderborg Garden – Sønderborg Pibes and Drums. Lune Carlsen, populært kaldet “lunelarsen” underholdt med
hans utallige imitationer af Kim Larsen, til sidst under afregningen.
2020/2021Ringriderfesten blev aflyst på grund af COVID19/Corona.
2022Pladsreservation til Herrefrokosten var igen henlagt til Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1, 6400 Sønderborg.

Musikalske indslag fra:
THE COMBINED BANDS OF THE MERCIAN AND YORKSHIRE REGIMENTS – ENGLAND
MEMBERS OF SCOTS GUARDS ASSOSIATION PIPES – ENGLAND, K&G LEIDEN – HOLLAND
TVEIT UNION MUSIKKORPS – NORGE, ÅRHUS BRASS BAND,LIVGARDENS TAMBOURKORPS
SØNDERBORG PIPES AND DRUMS, SØNDERBORG GARDEN, DANFOSS ORKESTRET

Shu-Bi-For-Sjov underholdt til sidst under betalingen.
2023 Antal deltagere: 2240

Talere: Borgmester Erik Lauritzen, Morten Messerschmidt og Frederik Cilius

Musikalsk indslag:
The Band of The Mercian Regiment and The Band of the Royal Regiment of Fusiliers
Strømsgodset musikkorps, Norge
Musikkorps Urfhausen, Tyskland
Sønderborg Garden
Sønderborg pipes and drums
Århus Brass Band

Øvrige indslag:
Æ Als knejte
Mark og Christoffer