Ringriderpladsen

Festen blev afholdt fra 1888 indtil 1908, ved byens udkant i nordvest, krydset Arnkildgade/Helgolandsgade med fri udsigt over Alsund til Dybbøl Banke. Det var en mark på omtrent fire tønder lands størrelse, som af Bryggeriejer P. Petersen overlod komiteen til fri brug.
Festen blev afholdt fra 1909 ved Ringridervej/Kongevej.

Artikel i Sonderburger Zeitung. 20. Marts. 1908

Ringriderfestplads
Bygningskommissionen anbefaler at forsyne ringriderfestpladsen med noget beplantning. Formanden henviser til, at denne plads er blevet meget større end oprindeligt planlagt. Komiteen havde først villet lade sig nøje med 3½ ha, så blev der i et samarbejde mellem byens kommission og komiteen foreslået en plads på 5 ha, og ligeledes godkendt af udvalgene. Nu skal det imidlertid efter ”Teknisk Forvaltnings” nyeste plan, som i forbindelse med bebyggelsesplanen for det pågældende område er godkendt af udvalgene, kunne blive til 7 ha. Men det koster mange penge. Spørgsmålet er nu, om man, som planen antyder, påtænker at inddrage udlejede forpagtningsparceller til beplantningen; det ville betyde 300 Mark i erstatning og 1.000 Mark i tabt forpagtningsbetaling. – Byrådsmedlem Dr. Krey mener, at hvis der ikke straks kommer beplantning, ville der aldrig komme noget ud af det; man kunne anbefale at tilplante vest- og sydsiden. Formanden for byrådsforsamlingen anser tilplantningen for nytteløs, da kvæget, som skal græsse på arealet vil æde alt nyplantet. – Byrådsmedlem Kochler ønskede ikke bidrage med så meget som ”Groschen” til Ringriderpladsen, som var blevet alt for dyr. – Byrådsmedlem Ohlsen mener, at pladsen først med beplantningen vil blive en pryd for byen. – På andragende fra byrådsmedlem Vierth bliver der sluttelig bevilliget 1.500 Mark til beplantning. – De 2 ha. mod øst skal endnu ikke medregnes i pladsen, men til regulering af grænserne må nogle forpagtningsparceller beskæres.
Oversat af Carl Peter Møller. 2016
Artikel i Dybbøl – Posten. 29. Maj. 1908

Byraadet afholdt i Onsdags Møde paa Raadhuset. Der forhandledes blandt andet følgende:
Paa den nye Ringriderplads skulde der allerede nu have været givet Plads for en Drengelegeplads. Af flere grunde havde dette ikke været muligt og Legepladsen var bleven paa en gamle Ringriderplads, hvorfor der skulde ydes en Godtgørelse af 25 Mark. Denne sum blev bevilget.
Vedrørende Opførelsen af en Festhal paa Ringriderpladsen forelaa der to Forslag:
1) En massiv Bygning, 25 Meter lang og 16 Meter bred, til en Pris af 18,000 Mark, og
2) en Bygning af samme Størrelse, opført af Træ, til en Pris af 15,000 Mark.
Efter nogen Forhandling vedtoges Plan Nr. 1 under den Forudsætning, at Ringriderkomiteen vil bidrage de 10,000 Mark, som skal forrentes og afdrages med 5 Procent (Renter 4 Procent og Afdrag 1 Procent).
Annonce i Dybbøl – Posten. 19. Juni. 1909

2009

Arbejdet med at vende Ringriderpladsen / Galgerne 180 grader startede den 10. september. 2009. Omfatter først og fremmest en nivellering af det areal, som anvendes til ringridning.
Ringriderfesten betalte alle udgifter i forbindelse med arbejdet, ca. 500.000 kr.

2010

Rytter tog godt imod det nye tiltag:
• Publikumstribuner med plads til 200 personer.
• Ringriderbanerne var vendt 180 grader. 3.000 kubikmeter jord er flyttet omkring.
Det var en “prøvelse” for mange heste, der deltog i kongeomridningen, at ride op mod publikum og de nye publikumstribuner. Kongeomridningen var flyttet til galge 11 og 12.

Ringriderpladsen

Ringriderpladsen pakkes sammen