Museumskomiteen

Museumskomiteen består p.t. af følgende medlemmer:

Hans Struck – formand
Martin Johnsen
Theodor Tams
Ib Frandsen
Bent Thyssen
Johannes Heesch
Hans Ove Jensen – næstformand

Fra venstre øverst: Hans Ove Jensen, Ib Frandsen og Hans Struck

Fra venstre nederst: Bent Thyssen, Theodor Tams, Johannes Heesch og Martin Johnsen